Podstawowe informacje o Wydziale


Po powołaniu w dniu 1.06.1966 r. Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Opolu, równocześnie z Wydziałem Mechanicznym i Elektrycznym, utworzony został Wydział Ogólnotechniczny. W roku 1967 otrzymał on nazwę: Wydział Budownictwa Lądowego. Początkowo studia prowadzone były systemem wieczorowym. W roku akademickim 1968/1969 przyjęto pierwszych studentów na studia dzienne. Pierwsi absolwenci studiów wieczorowych ukończyli studia w roku akademickim 1969/1970, natomiast studiów dziennych w roku akademickim 1971/1972.

Od roku akademickiego 1973/1974 wydział uzyskał prawo nadawania absolwentom tytułu magistra inżyniera. W marcu 1975 r. w uczelni powołano 3 instytuty na prawach wydziału, w tym - Instytut Inżynierii Lądowej. Od roku akademickiego 1991/1992 przywrócono strukturę wydziałową i nazwę Wydział Budownictwa, który obecnie zatrudnia 6 profesorów, 10 doktorów habilitowanych na stanowiskach profesorów nadzwyczajnych, 29 adiunktów, 23 asystentów. Od 2009 Wydział kształci studentów na kierunku Architektura i Urbanistyka (studia stacjonarne pierwszego stopnia).

Badania naukowe, prowadzone na wydziale, obejmują tak oryginalne i ważne zagadnienia, jak np.: mechanika konstrukcji, inżynieria sejsmiczna i wiatrowa, badania wpływów termicznych na konstrukcje inżynierskie, konstrukcje stalowe w pożarach, termomechanika, współpraca budowli z podłożem gruntowym, współczesne zagadnienia fizyki budowli, inżynieria materiałów budowlanych w zakresie kompozytów na bazie spoiw cementowych i gipsowych, utylizacja odpadów przemysłowych w przemyśle materiałów budowlanych. Od roku 2010 Wydział posiada najwyższą kategorię "A" przyznaną przez MNiSW jako ocena poziomu badań naukowych, głównie na podstawie prestiżu czasopism naukowych, w których wyniki swoich badań publikują pracownicy Wydziału oraz na podstawie znaczącej liczbie uzyskiwanych patentów.

Kadra naukowa ma znaczący potencjał naukowo-badawczy, pozwalający na realizacje ww. tematów na wysokim poziomie. Potwierdzają to osiągnięcia pracowników na forum krajowym i międzynarodowym, ich udział w licznych konferencjach w kraju i za granicą oraz znaczący dorobek naukowy, publikowany w czasopismach krajowych i zagranicznych indeksowanych przez Science Citation Index. Partnerami naukowymi WB są uczelnie techniczne z takich krajów, jak: Austria, Czechy, Izrael, Niemcy, Rosja, Słowacja, Włochy, Ukraina. Pracownicy wydziału prowadzą wspólne prace badawcze z naukowcami uczelni technicznych w: Mediolanie, Pavii, Trento, Haifie, Wiedniu, Stuttgarcie, Dreźnie, Bochum, Lwowie, Pradze, Brnie, Ostrawie i Bratysławie a także z Laboratorium Analizy Konstrukcji Unii Europejskiej ELSA - JRC Ispra. Wynikami współpracy są wspólne seminaria i publikacje naukowe.

Wydział ma prawa do nadawania stopnia naukowego doktora od 1981 roku. W tym czasie wypromował 46 doktorów nauk technicznych; 12 otwartych przewodów jest w trakcie realizacji. W roku akademickim 1998/99 zostały uruchomione środowiskowe studia doktoranckie we współpracy z Wydziałem Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej. W roku 2008/2009 Wydział Budownictwa uruchomił 4-letnie stacjonarne studia III stopnia (studia doktoranckie) w dziedzinie budownictwo. W 2007 r. Wydział uzyskał prawa do nadawania stopnia doktora habilitowanego.


Rys historyczny Uczelni i Wydziału Budownictwa i Architektury


1959 r.
Punkt Konsultacyjny Politechniki Śląskiej w Gliwicach
1966 r.
Powołanie Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Opolu
1968 r.
Utworzenie Wydziału Budownictwa (studia inżynierskie)
1973 r.
Wprowadzenie studiów magisterskich
1981 r.
Uzyskanie prawa doktoryzowania
1996 r.
Przekształcenie Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Politechnikę Opolską
2004 r.
Uzyskanie akredytacji Państwowej Komisji Akredytacyjnej
2006 r.
Uzyskanie akredytacji Państwowej Komisji Akredytacyjnej
2007 r.
Uzyskanie praw habilitowania
2009 r.
Utworzenie kierunku Architektury
2015 r.
Zmiana nazwy Wydziału na "Wydział Budownictwa i Architektury"