Sylwetka absolwentaKierunek Architektura


Absolwent studiów I-go stopnia:

 • posiada wiedzę i umiejętności z zakresu historii i teorii architektury i urbanistyki, sztuk pięknych, budownictwa i technologii budowlanych, konstrukcji, fizyki budowli oraz projektowania architektonicznego i urbanistycznego
 • zna przepisy techniczno-budowlane oraz metody organizacji i przebiegu procesu inwestycyjnego
 • posiada umiejętności gromadzenia informacji, kształtowania środowiska człowieka zgodnie z jego potrzebami użytkowymi – z uwzględnieniem osób niepełnosprawnych – oraz tworzenia projektów obiektów spełniających wymagania estetyczne, użytkowe i techniczne
 • posiada znajomość prawa budowlanego, ekonomiki, organizacji procesu inwestycyjnego i organizacji procesu projektowego w państwach członkowskich Unii Europejskiej

Absolwent zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiadają umiejętności posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu studiów.

Absolwent jest przygotowani do podjęcia działalności zawodowej w charakterze pracownika pomocniczego oraz w wykonawstwie i nadzorze budowlanym w zakresie projektowania urbanistycznego i projektowania obiektów architektonicznych wraz z ich otoczeniem. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.


Kierunek Budownictwo


Absolwenci studiów i stopnia posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu:

 • wykonawstwa obiektów budownictwa mieszkaniowego, komunalnego, przemysłowego i komunikacyjnego
 • projektowania podstawowych obiektów i elementów budowlanych
 • technologii i organizacji budownictwa
 • kierowania zespołami i firmą budowlaną
 • wytwarzania, doboru i stosowania materiałów budowlanych
 • technik komputerowych i nowoczesnych technologii w praktyce inżynierskiej
Absolwenci są przygotowani do:
 • kierowania wykonawstwem wszystkich typów obiektów budowlanych
 • współudziału w projektowaniu obiektów użyteczności publicznej, przemysłowych i komunikacyjnych
 • organizowania produkcji elementów budowlanych
 • nadzoru wykonawstwa budowlanego
 • ustawicznego samokształcenia i doskonalenia zawodowego
Absolwenci są przygotowani do pracy w:
 • przedsiębiorstwach wykonawczych
 • nadzorze budowlanym
 • wytwórniach betonu i elementów budowlanych
 • przemyśle materiałów budowlanych
 • jednostkach administracji państwowej i samorządowej związanych z budownictwem i architekturą.

Absolwent zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiadają umiejętności posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu studiów.

Absolwent jest przygotowani do podjęcia działalności zawodowej w charakterze pracownika pomocniczego oraz w wykonawstwie i nadzorze budowlanym w zakresie projektowania urbanistycznego i projektowania obiektów architektonicznych wraz z ich otoczeniem. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.


Absolwenci studiów II stopnia uzyskują zaawansowaną wiedzę z zakresu:

 • projektowania i wykonawstwa złożonych obiektów budownictwa mieszkaniowego, komunalnego, przemysłowego i komunikacyjnego
 • technologii i organizacji budownictwa
 • technik komputerowych i nowoczesnych technologii w praktyce inżynierskiej
 • doboru i stosowania materiałów budowlanych oraz kierowania zespołami i firmą budowlaną
Absolwenci są przygotowani do:
 • kierowania wykonawstwem wszystkich typów obiektów budowlanych
 • współudziału w projektowaniu obiektów użyteczności publicznej, przemysłowych i komunikacyjnych
 • organizowania produkcji elementów budowlanych
 • nadzoru wykonawstwa budowlanego
 • ustawicznego samokształcenia i doskonalenia zawodowego
Absolwenci są przygotowani do:
 • kierowania wykonawstwem wszystkich typów obiektów budowlanych
 • rozwiązywania złożonych problemów projektowych, organizacyjnych i technologicznych
 • opracowywania i realizacji programów badawczych
 • podejmowania przedsięwzięć o zasięgu międzynarodowym
 • uczestniczenia w marketingu i promocji wyrobów budowlanych
 • kontynuacji edukacji i uczestniczenia w badaniach w dziedzinach związanych bezpośrednio z budownictwem i produkcją budowlaną; ustawicznego podnoszenia swych kwalifikacji i uzupełniania wiedzy oraz kierowania dużymi zespołami ludzkimi

Absolwenci są przygotowani do pracy w: biurach konstrukcyjno-projektowych; instytucjach badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych oraz w instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu szeroko rozumianego budownictwa.

Absolwenci są przygotowani do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).