Samorząd studencki i organizacje studenckieSamorząd Studencki

Studencki organ kolegialny i opiniodawczy, współdecydujący o sprawach studenckich


Organizacje studenckie
Samorząd Studencki Politechniki Opolskiej
Akademicki Związek Sportowy
Niezależne Zrzeszenie Studentów
Studenckie Radio "Emiter"
Akademicki Chór Politechniki Opolskiej
Orkiestra Politechniki Opolskiej

Koła naukowe

Stypendia - pomoc materialna
  • stypendia socjalne, mieszkaniowe, na wyżywienie (m.in. trudna sytuacja finansowa rodziny studenta),
  • stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych,
  • stypendia za wyniki w nauce lub sporcie,
  • zapomogi losowe.

Bibilioteka Politechniki i czytelania wydziałowa (http://www.bg.po.opole.pl)

Największa na Opolszczyźnie naukowa biblioteka techniczna, pełni funkcję regionalnej biblioteki technicznej i realizuje zadania uczelnianego ośrodka informacji naukowej. Zbiory liczą ponad 400 000 woluminów książek, czasopism polskich i zagranicznych, norm, opisów patentowych itd. Zbiory uzupełnia blisko 6 000 tytułów czasopism w wersji elektronicznej.

Biblioteka obsługuje ponad 10 tys. studentów i 580 pracowników. Dysponuje ogółem 246 miejscami w czytelniach.


Duszpasterstwo Akademickie
Jezuicki Ośrodek Formacji i Kultury "XAVERIANUM"
Duszpasterstwo Akademickie "Resurrexit"