Projekt nr RPOP. 01.03.01-16-019/10-00 pt. „Utworzenie nowoczesnych stanowisk badawczych materiałów budowlanych w Laboratorium Materiałów Budowlanych Wydziału Budownictwa Politechniki Opolskiej, spełniających wymogi laboratorium akredytowanego przy PCA”.


W wyniku realizacji projektu pt. „Utworzenie nowoczesnych stanowisk badawczych materiałów budowlanych w Laboratorium Materiałów Budowlanych Wydziału Budownictwa Politechniki Opolskiej, spełniających wymogi laboratorium akredytowanego przy PCA” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 - 2013 na Wydziale Budownictwa Politechniki Opolskiej została zakupiona nowoczesna aparatura badawcza do badań reologicznych, mikrostrukturalnych, wytrzymałości oraz porowatości materiałów budowlanych.
Umowa o dofinansowanie nr: RPOP.01.03.01-16-019/10-00.

Laboratorium Materiałów Budowlanych opracowało 3 wdrożenia, będące wynikiem współpracy Katedry Inżynierii Materiałów Budowlanych ze znaczącymi przedsiębiorstwami na rynku budowlanym:
Raport 1.pdf
Wdrożenie kalorymetrii izotermicznej do badania ciepła twardnienia cementów z Cementowni ODRA S.A.
Raport 2.pdf
Wdrożenie reometrii do badań właściwości reologicznych cementów z Cementowni ODRA S.A.
Raport 3.pdf
Wdrożenie badań wytrzymałości na ściskanie betonu do nadzorowania zasadniczych parametrów technicznych betonów przeznaczonych na wyroby budowlane w firmie Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „M+” Sp. z o.o.

Konferencja w Kamieniu Śląskim 2009Konferencja w Kamieniu Śląskim 2009W Kamieniu Śląskim, w dniach 03-04.12.2009, odbyło się kolejne sympozjum z cyklu „Trwałość materiałów i konstrukcji” pod patronatem naszego Wydziału i Wydziału Budownictwa Wyższej Szkoły Górniczej w Ostrawie. Głównymi organizatorami spotkania byli pracownicy Katedry Fizyki Materiałów. Spotkanie dowiodło trwałości i tradycji podejmowanych naukowych inicjatyw między pracownikami naukowo-dydaktycznymi z Opola i Ostrawy.

Warto tu wspomnieć, że spotkania w Kamieniu są konsekwencją wieloletniej transgranicznej polsko-czeskiej współpracy szkół wyższych w naszym regionie, którą zainicjował – prawie 20 lat temu, jeszcze w innych uczelnianych strukturach prof. dr hab. inż. Jan Kubik. Wspólne badania na początku podejmowali też: prof. dr hab. Stefania Grzeszczyk i prof. dr hab. inż. Jerzy Wyrwał. Należy zaznaczyć, że ze strony czeskiej, poza Ostrawą, partnerami w tych pionierskich działaniach byli także naukowcy z Brna, Pragi i Bratysławy.

Tegoroczne sympozjum w Kamieniu – dotyczące projektu „Współpracy transgranicznej szkół wyższych w zakresie ochrony nad zabytkami kultury i wykorzystania opuszczonych obiektów przemysłowych”, wpółfinansowane było z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Współpracy Transgranicznej 2007-2013 Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska. Środki te pozyskali pracownicy Katedr Fizyki Materiałów i Inżynierii Materiałów Budowlanych z naszego Wydziału.

Sympozjum poświęcone było w głównej mierze tematyce konserwacji i rewitalizacji obiektów zabytkowych i poprzemysłowych polsko-czeskiego pogranicza oraz pozytywnym konsekwencjom, jakie mogą przynieść takie działania lokalnej społeczności. W chwili obecnej często stan tych obiektów pozostawia niestety wiele do życzenia.


Ze strony czeskiej pracownicy Uniwersytetu Technicznego w Ostrawie przedstawiali prace zorientowane w głównej mierze na ważny problem ich regionu, czyli zagospodarowanie zdewastowanych terenów poprzemysłowych (głównie po przemyśle węglowym) i przywróceniu ich z powrotem użyteczności publicznej. Warto wspomnieć, że odnowieniem tych terenów interesują się także miejscowe władze, chcące skorzystać z wiedzy i umiejętności architektów i budowlańców z Uniwersytetu Technicznego w Ostrawie.

Opolscy naukowcy wykazali zainteresowanie i przedstawili wyniki swoich dociekań na przykładach różnych obiektów Opola i regionu: przede wszystkim zabytkowych wapienników w Gogolinie, Kościoła Franciszkanów w Opolu, Wieży Wrocławskiej w Nysie, ujeżdżalni koni w Strzelcach Opolskich, Kanału Kłodnickiego, Mostów Młyńskich we Wrocławiu, a także wielu innych nienazwanych obiektów, np. muru obronnego zabytkowego zamku w Koźlu, trójprzęsłowego wiaduktu drogowego w okolicach Górażdży.

W szczególności wystąpienia pracowników naukowo-dydaktycznych z Katedry Fizyki Materiałów i Katedry Inżynierii Materiałów Budowlanych z naszego Wydziału były prezentacją wyników na następujące tematy: analizy zniszczenia kamiennych elementów z wapienników w Gogolinie, szacowania współczynnika filtracji materiałów ziarnistych oraz współczynnika wyrównywania temperatury materiałów budowlanych na podstawie badań termograficznych, a także określeniem trwałości betonu z wybranych rodzajów cementu. Choć to stricte naukowe zagadnienia – mogły zainteresować wszystkich, bo przyświecała im troska o przetrwanie cennych zabytków regionu.

Pobyt w Kamieniu Śląskim był też okazją do zbliżenia – nie tylko na niwie naukowej – Opolan i Ostrawian. Pieczę organizacyjną nad całością sprawował dr inż. Zbigniew Perkowski.Wykorzystano fragmenty tekstu z artykułu „Nauka na pograniczu”
autorstwa Pani Teresy Zielińskiej


Wydział Budownictwa pracuje
nad ochroną obiektów przemysłowych


Wydział Budownictwa Politechniki Opolskiej, kontynuując współpracę z VŠB Techniczny Uniwersytet w Ostravie, rozpoczął w czerwcu realizację projektu pt. "Współpraca transgraniczna szkół wyższych w zakresie ochrony nad zabytkami kultury i wykorzystania opuszczonych obiektów przemysłowych". Projekt realizowany jest przez dwie katedry Wydziału Budownictwa: Katedrę Inżynierii Materiałów Budowlanych i Katedrę Fizyki Materiałów. Przewidziany jest do realizacji od czerwca 2009 do maja 2011,a całkowita kwota na realizację projektu dla Politechniki Opolskiej wynosi 188.958 EUR, z czego dotacja z UE wynosi 160.614,30 EUR.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej 2007-2013 Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska, oś priorytetowa 22.2 Poprawa warunków rozwoju przedsiębiorczości i turystyki, dziedzina wsparcia 22.2.3 Wspieranie współpracy w zakresie edukacji. Program ten współfinansowany jest przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Głównym celem projektu jest rozwój współpracy transgranicznej oraz promowanie edukacji i badań naukowych pomiędzy Wydziałami Budownictwa Technicznego Uniwersytetu w Ostravie i Politechniki Opolskiej.


Tym razem wspomniane Katedry Wydziału Budownictwa podjęły się realizacji projektu związanego z ochroną obiektów przemysłowych. W obszarze współpracy transgranicznej znajdują się obiekty przemysłowe (huty, wapienniki, itp.), które były, są lub będą mogły być pamiątkami kultury technicznej. Postępujące zmiany w strukturze własnościowej przemysłu spowodowały, że powstały na terenach przemysłowych opuszczone unikalne budowle o niejasnym prawie własności tych obiektów.

Stan ten należy zmienić i z tego też powodu powstała myśl i koncepcja do realizacji projektu, mającego na celu podjęcie działań zmierzających do ochrony zabytków techniki. W ramach realizacji projektu „Współpraca transgraniczna szkół wyższych w zakresie ochrony nad zabytkami kultury i wykorzystania opuszczonych obiektów przemysłowych” podjęte zostaną prace obejmujące inwentaryzację, ekspertyzy i badania materiałowe wybranych obiektów. Ze strony polskiej będą to wapienniki, natomiast po stronie czeskiej będą to obiekty poprzemysłowe w zagłębiu Karwińsko-Ostrawskim. Działania te pozwolą na poznanie stanu technicznego tych obiektów, a także będą stanowić źródło informacji do podjęcia dalszych działań dla władz lokalnych w celu dalszego ich zagospodarowania.

W ramach projektu będą organizowane wspólne badania naukowe, ich prezentacja na seminariach i konferencjach oraz wspólne publikacje. Takie działania przyczynią się do zacieśnienia dalszej współpracy między Wydziałami Budownictwa Politechniki Opolskiej i Politechniki w Ostravie, a także poszerzenia wiedzy odnośnie rewitalizowanych obiektów przemysłowych.

Koordynator projektu
Mgr inż. Edyta KOMENDZIŃSKA