Roads and BridgesStudenckie Koło Naukowe "Roads and Bridges" przy Katedrze Dróg i Mostów na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Opolskiej rozpoczęło swoją działalność w marcu 2001 roku. Jego opiekunem jest dr inż. Beata STANKIEWICZ. Członkami Koła Naukowego są studenci Wydziału Budownictwa, głównie specjalności Inżynieria Drogowo-Mostowa, chcący wzbogacić swoją wiedzę i poszerzać zainteresowania w zakresie obiektów mostowych i dróg, a także technologii stosowanych w tej dziedzinie. Celem działalności Koła jest m.in. poznanie nowoczesnych metod analiz, badań i budowy tych konstrukcji (łącznie z materiałami wdrażanymi przy ich realizacji), a także sposobów ich wzmacniania i modernizacji.

Obszar działalności studenckiego Koła Naukowego Roads and Bridges obejmuje:

  • integrację studentów z różnych środowisk uczelnianych, których przedmiotem zainteresowania są drogi i mosty,
  • aspekty projektowania i wykonawstwa dróg i mostów w oparciu o aktualne wytyczne i ustawowe rozporządzenia,
  • wspomaganie komputerowe w analizach konstrukcji mostowych,
  • współczesne metody pomiarów i badań dróg i mostów,
  • tendencje i sposoby przeprowadzania remontów i modernizacji dróg i mostów,
  • udział i prezentację referatów na spotkaniach krajowych i zagranicznych Studenckich Kół Naukowych, a także na sympozjach i konferencjach dotyczących podstawowej problematyki,
  • aspekty praktyczne związane przede wszystkim z technologią budowy dróg i mostów (wizyty na obiektach nowobudowanych i o znaczeniu historycznym, a także w wytwórniach elementów konstrukcyjnych i placówkach naukowych).