Koło Naukowe GeoinżynierKoło naukowe GEOINŻYNIER działa przy Katedrze Geotechniki i Geodezji Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Opolskiej. Celem koła jest poszerzanie wiedzy studentów z zakresu mechaniki gruntów i fundamentowania, miernictwa budowlanego i ochrony środowiska. Koło powstało w grudniu 2017 roku, a opiekunami jego są dr inż. Elżbieta KOKOCIŃSKA-PAKIET i dr inż. Krzysztof DROŻDŻOL.

Działalność studenckiego Koła Naukowego "GEOINŻYNIER" obejmuje: or-ganizowanie sesji naukowych (referaty), integrację studentów z różnych środowisk uczelnianych, których przedmiotem zainteresowania są problemy gruntowe i ochrony środowiska, aspekty projektowania i wyko-nawstwa nasypów, fundamentów, zabezpieczeń wykopów w oparciu o ak-tualne wytyczne i ustawowe rozporządzenia, wspomaganie komputerowe w analizach konstrukcji wsporczych i gruntowych, współczesne metody pomiarów i badań w budownictwie, tendencje i sposoby przeprowadzania remontów i wzmacniania fundamentów, udział i prezentację referatów na spotkaniach krajowych i zagranicznych Studenckich Kół Naukowych, a także na sympozjach i konferencjach dotyczących podstawowej proble-matyki, aspekty praktyczne związane przede wszystkim z technologią wykonania głębokich wykopów i ich zabezpieczeń (wizyty na obiektach nowobudowanych i o znaczeniu historycznym i w placówkach nauko-wych).