Koło Naukowe DewiatorKoło naukowe „Dewiator” działa przy Katedrze Fizyki Materiałów Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Opolskiej. Jego głównym celem jest poszerzanie wiedzy Z zakresu mechaniki materiałów, fizyki budowli, termomechaniki i zapoznawanie Z systemami automatyzacji prac projektowych w budownictwie. Koło stawia sobie także za cel działalność informacyjną na rzecz nauki wśród młodzieży akademickiej Wydziału Budownictwa PO oraz opiekę nad zabytkami techniki budowlanej na Opolszczyźnie.

Koło Naukowe „Dewiator” działało już na przestrzeni lat 70-tych i 80-tych na ówczesnej WSI w Opolu. Jego wybijającymi się członkami byli min. p. Iwona Magda, p. Janina Mucha- obecnie nauczyciel w T.B w Opolu, p. Marek Bolisęga, p. Marek Wróbel i p. Bogdan Pala – skądinąd pierwszy wypromowany doktor przez WSI w Opolu. Koło działało początkowo pod opieką prof. Jana Kubika, a później było kierowane przez swoich wychowanków tj. dr Bogdana Palę w latach 80-83, i dr Marka Wróbla od 83r. Z merytorycznych dowodów działalności Koła znajdujemy dziś min. skrypt uczelniany nr 62 WSI w Opolu pt. „Zbiór przykładów Z mechaniki”. W jego tworzeniu aktywnie pomagali członkowi Koła.

Z uwagi na fakt, że szczególnie dziś, kiedy młodzież akademicka staje po zakończeniu studiów w obliczu szybko zmieniających się i nowych wyzwań techniki na szerokim rynku Unii Europejskiej, potrzebne są coraz bardziej organizacje, które pozwolą integrować studentów i wzbogacać ich wiedzę techniczną. Stąd też, Z inicjatywy prof. Jana Kubika, Koło wznowiło swą działalność w 2004r., a jego opiekunami naukowymi zostali dr hab. inż. Zbigniew PERKOWSKI, profesor uczelni i dr hab. inż. Andrzej MARYNOWICZ, profesor uczelni.

Za środki przyznane przez Prorektora ds. studenckich dr hab. inż. Stanisława Witczaka, prof. PO udało się zorganizować w 2004r. wyjazd członków Koła do Wyższej Szkoły Technicznej w Zittau (Żytawa) na warsztaty naukowe poświęcone zapoznaniu się Z prototypami domów o minimalnym zużyciu energii. W 2004r. wykonano także dokumentację fotograficzną wybranych pieców wapienniczych pochodzących Z XIX-tego wieku, a znajdujących się na terenie miasta Gogolin. W Kole, w szczególności dzięki zaangażowaniu jego przewodniczącego p Romana Prusko, zaczęto prace nad własną stroną internetową, w której zamieszczane będą bieżące informacje o działalności Koła i materiały pomocnicze dla studentów. Koło prowadzi także regularne warsztaty poświęcone zapoznaniu się Z pracą w środowisku nowoczesnych programów komputerowych wspomagających proces projektowy w inżynierii budowlanej.