Katedra Budownictwa i Procesów Budowlanych

ul. Katowicka 48
45-061 Opole
Tel: +48 77 449 8575
e-mail: kbipb@po.opole.pl
http://www.kbipb.po.opole.pl

  Kierownik Katedry

  Pracownicy

  Doktoranci

  Sekretariat Katedry  Tematyka naukowo-badawcza i aplikacyjna:

  • Modelowanie procedur organizacyjnych i technologicznych w projektowaniu i realizacji obiektów budowlanych. Budowa modeli numerycznych optymalizujących procedury nadzoru i kontroli procesów inwestycyjnych.
  • Metody zarządzania procesami inwestycyjnymi i budowlanymi.
  • Środowiskowe uwarunkowanie przygotowania i realizacji inwestycji. Metodologia sporządzania ocen oddziaływania na środowisko przedsięwzięć inwestycyjnych (obiektów budowlanych) na etapie projektowania, budowy i eksploatacji.
  • Zagadnienia związane z programowaniem, projektowaniem, wykonawstwem i eksploatacją sieci i instalacji sanitarnych.
  • Zagadnienia związane z podstawami projektowania architektoniczno-budowlanego.
  • Zastosowanie metod analizy wielokryterialnej w złożonych procesach decyzyjnych dotyczących wysoko specjalistycznych zagadnień budowlanych.
  • Analiza obiektów budowlanych w zakresie zarówno wartości ostrych jak i rozmytych.
  • Analiza procesów budowlanych za pomocą metod pojedynczych oraz zintegrowanych.
  • Problematyka przekształceń układów konstrukcyjnych w adaptowanych obiektach budowlanych.
  • Badania możliwości wykorzystania drewna w budownictwie oraz wzmacniania elementów konstrukcji drewnianych.
  • Opracowanie metod i środków ochrony drewna i badanie ich wpływu na nośność konstrukcji oraz ich bezpieczeństwo przeciwpożarowe.

  Oferta usługowa:

  • Rzeczoznawstwo, poradnictwo, ekspertyzy z zakresu organizacji procesu budowlanego, analizy kosztów oraz sieci i instalacji sanitarnych,
  • Doradztwo z zakresu przygotowania procedur przetargowych i specyfikacji w trybie ustawy o zamówieniach publicznych,
  • Opracowanie programów i koncepcji budowy i modernizacji systemów zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków wraz z analizami ekonomicznymi,
  • Opracowanie Studiów Wykonalności przedsięwzięć inwestycyjnych,
  • Opracowanie Prognoz Oddziaływania na Środowisko do programów, planów generalnych, regionalnych i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
  • Opracowanie Raportów Oddziaływania na Środowisko dla przedsięwzięć inwestycyjnych.
  • Wybór rozwiązań materiałowo konstrukcyjnych, wskazań lokalizacyjnych dla obiektów budowlanych.
  • Przeprowadzenie ekspertyz stanu technicznego obiektów budowlanych.
  • Kompleksowe opracowania projektowe dla wszelkiego rodzaju obiektów budowlanych zarówno nowo projektowanych jak i istniejących (rozbudowy, nadbudowy, zmiany sposobu użytkowania).
  • Opracowania technologii obiektów służby zdrowia, przemysłu spożywczego, zapleczy socjalnych itp.
  • Wielokryterialna analiza ofert przetargowych, również przy zastosowaniu ocen grup eksperckich.
  • Analiza procedur zarządzania informacją przy modelowaniu projektowanych konstrukcji obiektów budowlanych.

  Działalność dydaktyczna

  Katedra Budownictwa i Procesów Budowlanych prowadzi działalność dydaktyczną na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych:

  I stopień studiów:
  • Instalacje budowlane
  • Ergonomia i bezpieczeństwo pracy
  • problematyka BHP i BIOZ na budowie
  • Technologia robót budowlanych
  • Kosztorysowanie i specyfikacje techniczne
  • Ekonomika w budownictwie
  • Organizacja produkcji budowlanej
  • Kierowanie procesem inwestycyjnym
  • Rysunek techniczny z elementami CAD
  • Budownictwo ogólne
  • Budownictwo ekologiczne
  • Geometria wykreślna
  • Kosztorysowanie s specyfikacje techniczne
  II stopień studiów:
  • Zarządzanie przedsięwzięciami budowlanymi
  • Wodociągi i kanalizacja