Katedra Inżynierii Materiałów Budowlanych

ul. Katowicka 48
45-061 Opole
Tel: +48 77 449 8595
e-mail: kimb@po.opole.pl
http://www.kimb.po.opole.pl

  Kierownik Katedry

  Pracownicy

  Sekretariat Katedry  Podstawowe kierunki badań naukowych, główne zainteresowania
  • Kształtowanie i modyfikacja właściwości kompozytów na bazie surowców mineralnych w celu otrzymania materiałów o podwyższonych parametrach użytkowych.
  • Reologia mieszanek betonowych, zapraw oraz zaczynów cementowych ze szczególnym uwzględnieniem wpływu domieszek i dodatków mineralnych.
  • Opracowywanie nowych technologii produkcji materiałów budowlanych.
  • Wykorzystanie mineralnych surowców naturalnych i odpadowych w przemyśle materiałów budowlanych.
  • Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych surowców, spoiw i kruszyw budowlanych oraz betonów.
  • Ocena jakości materiałów i wyrobów budowlanych.

  Działalnośc dydaktyczna

  Katedra Inżynierii Materiałów Budowlanych prowadzi zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunkach Budownictwo oraz Architektura i Urbanistyka obejmujące przedmioty:

  • I stopień studiów
   • Chemia materiałów budowlanych
   • Materiały budowlane
   • Technologia betonu
   • Prawo budowlane i warunki techniczne
   • Prefabrykaty budowlane (przedmiot obieralny)
   • Betony wysokowartościowe (przedmiot obieralny)
   • Wybrane zagadnienia z materiałów budowlanych (przedmiot obieralny)
   • Wybrane zagadnienia z inżynierii materiałów budowlanych
   • Budownictwo ogóle z materiałoznawstwem I i rysunkiem technicznym
   • Budownictwo ogólne i materiałoznawstwo II
   • Budownictwo ogólne i materiałoznawstwo III
   • Budownictwo ogólne i materiałoznawstwo IV
  • II stopień studiów
   • Materiały w energooszczędnym budownictwie
   • Korozja materiałów budowlanych
   • Nowoczesne materiały kompozytowe dla budownictwa
   • Przedmiot humanistyczny obieralny - Historia nauki i techniki
   • Betony nowej generacji (przedmiot obieralny)
   • Społeczne i ekonomiczne aspekty energii odnawialnej (przedmiot obieralny)