Katedra Mostów, Geotechniki i Procesów Budowlanych

ul. Katowicka 48
45-061 Opole
Tel: +48 77 449 8581
e-mail: kmgpb@po.opole.pl

  Kierownik Katedry

  Zespół mostów i dróg

  Zespół geotechniki i geodezji

  Zespół procesów budowlanych, organizacji w budownictwie i ochrony środowiska

  Doktoranci

  Sekretariat Katedry  Oferta badawczo-wdrożeniowa

  W zakresie zagadnień mostów i dróg:
  • analiza statyczna i dynamiczna konstrukcji mostowych, przystosowanie istniejących obiektów mostowych do aktualnych wymagań norm krajowych i europejskich oraz mostów kolejowych do dużych prędkości,
  • analiza doświadczalna i obliczeniowa mostów gruntowo-stalowych,
  • bezpieczeństwo i ochrona obiektów mostowych w czasie klęsk żywiołowych,
  • badania nad zastosowaniem materiałów kompozytowych GFRP w konstrukcjach mostowych,
  • wybrane zagadnienia inżynierii miejskiej, w tym zagadnienia logistyczne infrastruktury aglomeracji miejskich,
  • badania modelowe mostów,
  • program rewitalizacji zabytkowych obiektów mostowych – projektowanie,
  • prace z zakresu programowania optymalnych rozwiązań konstrukcyjnych i technologicznych obiektów mostowych z zastosowaniem analiz symulacyjnych.
  W zakresie zagadnień geotechniki i geodezji:
  • metody numeryczne w analizie zagadnień geotechnicznych,
  • nieliniowe modele ośrodków gruntowych,
  • nowoczesne techniki wzmacniania podłoża,
  • zabezpieczenia wyrobisk przed zagrożeniami gazowymi,
  • hydrogeologia,
  • zagadnienia geotechniki w budownictwie drogowym i mostowym oraz zabezpieczenie stateczność skarp,
  • projektowanie zwiększenia stateczności skarp z zastosowaniem zmodyfikowanych konstrukcji gabionowych,
  • badania nieniszczące konstrukcji inżynierskich,
  • laserowe pomiary skaningowe 3D,
  • analiza deformacji powierzchni terenu, wywołanych działalnością górniczą,
  • analiza drgań gruntu wywołanych transportem oraz działalnością przemysłową, pod kątem wpływu na obiekty budowlane i ludzi,
  • sprawdzenie i obliczanie stateczności skarp i nasypów.
  W zakresie procesów budowlanych, organizacji w budownictwie i ochrony środowiska:
  • modelowanie procedur organizacyjnych i technologicznych w projektowaniu i realizacji obiektów budowlanych,
  • badania bezpieczeństwa pożarowego w budownictwie,
  • kontrola prawidłowości funkcjonowania urządzeń wentylacyjnych i instalacji kominowych,
  • budowa modeli numerycznych optymalizujących procedury nadzoru i kontroli procesów inwestycyjnych,
  • metody zarządzania procesami inwestycyjnymi i budowlanymi: planowanie inwestycji, realizacja budowy, użytkowanie obiektów budowalnych,
  • środowiskowe uwarunkowanie przygotowania i realizacji inwestycji, metodologia sporządzania ocen oddziaływania na środowisko przedsięwzięć inwestycyjnych (obiektów budowlanych) na etapie projektowania, budowy i eksploatacji, w dostosowaniu do wymogów Unii Europejskiej,
  • zagadnienia związane z programowaniem, projektowaniem, wykonawstwem i eksploatacją sieci i instalacji sanitarnych,
  • ochrona środowiska w budownictwie,
  • badania i analizy związane z ochroną środowiska przed hałasem.

  Oferta usługowa

  W zakresie dróg i mostów
  • obliczenia statyczno-wytrzymałościowe oraz analiza dynamiczna konstrukcji mostowych,
  • projekty budowlano-wykonawcze i technologiczne infrastruktury drogowej i kolejowej (drogi i mosty), w tym projekty remontów i modernizacji obiektów istniejących,
  • studia wykonalności oraz koncepcje programowe i techniczne infrastruktury drogowej i kolejowej,
  • projekty i kompleksowa realizacja próbnych obciążeń statycznych i dynamicznych oraz badania eksploatacyjne obiektów mostowych, drogowych i kolejowych,
  • ekspertyzy stanu technicznego i oceny nośności obiektów mostowych (drogowych i kolejowych), dróg publicznych i wewnętrznych oraz stosowne nadzory techniczne i naukowe,
  • opinie o możliwości przejazdu pojazdów nienormatywnych przez obiekty mostowe wraz z określeniem warunków dla tych przejazdów; stosowne nadzory bieżące,
  • inwentaryzacje uszkodzeń i geometrii dróg i mostów.
  W zakresie geotechnik i geodezji
  • rzeczoznawstwo, poradnictwo i opiniowanie, ekspertyzy i projekty,
  • badanie i ocena geotechniczna podłoża gruntowego,
  • analiza związana z posadowieniem budowli z wykorzystaniem techniki komputerowej,
  • badania laboratoryjne gruntów,
  • badania nieniszczące konstrukcji inżynierskich,
  • optymalizacja pomiarów geodezyjnych,
  • pomiary jezdni podsuwnicowych suwnic i konstrukcji inżynierskich.
  • wykonanie map odstępstw od projektu na podstawie pomiaru skaningu laserowego 3D –nowość w skali światowej,
  • określenie wskaźników deformacji powierzchni terenu, wywołanych działalnością górniczą,
  • parametryczna ocena poziomu drgań, wywołanych czynnikami przemysłowymi oraz transportem,
  • opinie o innowacyjności produktów.
  W zakresie procesów budowlanych, organizacji w budownictwie i ochrony środowiska
  • rzeczoznawstwo, poradnictwo, ekspertyzy z zakresu organizacji procesu budowlanego, analizy i kalkulację kosztów; kosztorysy ofertowe, harmonogramy robót,
  • pomiary charakterystyk przepływów i analizy spalin,
  • badania szczelności przewodów kominowych i wentylacyjnych,
  • ocena prawidłowości funkcjonowania urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i konstrukcji przewodów kominowych,
  • badania ogniowe kominów i innych konstrukcji budowlanych,
  • doradztwo z zakresu przygotowania procedur przetargowych i specyfikacji w trybie ustawy o zamówieniach publicznych,
  • opracowanie programów i koncepcji budowy i modernizacji systemów zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków wraz z analizami ekonomicznymi,
  • opracowanie Studiów Wykonalności przedsięwzięć inwestycyjnych,
  • opracowanie Prognoz Oddziaływania na Środowisko do programów, planów generalnych, regionalnych i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
  • opracowanie Raportów Oddziaływania na Środowisko dla przedsięwzięć inwestycyjnych.

  Oferta laboratoryjna (również bardziej istotna aparatura)

  • Stanowisko do pomiaru i analizy drgań podłoża i konstrukcji budowlanych o wysokiej czułości w zakresie częstotliwości od 0,5 do 2000 Hz (różne akcelerometry wraz z osprzętem).
  • Stanowisko do wielopunktowego pomiaru i analizy temperatur (termopary z rejestratorem)
  • Stanowisko do pomiaru i analizy parametrów przepływu i jakości powietrza w otoczeniu (CO, CO2, RH, Temp., prędkość przepływu).
  • Stanowisko do pomiaru szczelności kominów (Tester DP 600).
  • Stanowisko do badania ściśliwości gruntów (Edometr).
  • Stanowisko do badania współczynnika filtracji i wodoprzepuszczalności gruntu.
  • Stanowisko do badania maksymalnej gęstości objętościowej gruntu (automatyczny aparat Proctora).
  • Stanowisko do badania uziarnienia gruntu.
  • Pomiary niwelacyjne i tachimetryczne.
  • Stanowisko do pomiaru odkształceń konstrukcji budowlanych (czujniki tensometryczne wraz z osprzętem).
  • Program NORMA PRO do kosztorysowania.
  • Programy PLANISTA 6.5.22 i MS PROJECT PROFESSIONAL do harmonogramowania przedsięwzięć budowlanych.

  Działalność dydaktyczno-szkoleniowa

  Prowadzone przedmioty na studiach I i II stopnia na kierunku budownictwo
  • Geologia
  • Ochrona własności intelektualnej
  • Geodezja
  • Budownictwo ogólne
  • Mechanika gruntów
  • Fundamentowanie
  • Fundamenty specjalne
  • Metodologia badań naukowych
  • Przedmiot obieralny 1 - Ochrona środowiska w budownictwie
  • Przedmiot społeczny obieralny - Społeczne aspekty planowania przestrzennego
  • Przedmiot społeczny obieralny - Rola wynalazczości w społeczeństwie
  • Przedmiot obieralny związany z dyplomem - Podstawy budownictwa podziemnego
  • Przedmiot obieralny 8 - Wybrane zagadnienia z geotechniki
  • Bezpieczeństwo i higiena pracy
  • Geometria wykreślna
  • Rysunek techniczny
  • Instalacje budowlane
  • Zarządzanie przedsięwzięciami budowlanymi
  • Technologia robót budowlanych
  • Organizacja produkcji budowlanej
  • Przedmiot obieralny 8 - Budownictwo ekologiczne
  • Prawo budowlane i warunki techniczne
  • Ekonomika budownictwa
  • Przedmiot obieralny 7 - Kierowanie procesem inwestycyjnym
  • Przedmiot obieralny 7 - Kosztorysowanie i specyfikacje techniczne
  • Seminarium dyplomowe - Technologie specjalne - wybrane zagadnienia
  • Bezpieczeństwo ruchu drogowego
  • Budownictwo komunikacyjne
  • Hydraulika i hydrologia
  • Infrastruktura transportu drogowego
  • Inżynieria ruchu
  • Materiały drogowe
  • Mosty betonowe
  • Mosty drogowe
  • Mosty metalowe
  • Podpory mostów
  • Projektowanie dróg i ulic
  • Przebudowa i utrzymanie dróg
  • Przedmiot humanistyczny obieralny - Estetyczny wymiar budownictwa
  • Przedmiot obieralny 6 - Podstawy projektowania dróg i mostów
  • Przedmiot obieralny 9 - Elementy projektowania dróg i autostrad
  • Przedmiot obieralny związany z dyplomem – Teoria konstrukcji mostowych
  • Seminarium dyplomowe - Ocena stanu technicznego istniejących budowli
  • Skrzyżowania i węzły drogowe
  • Sprężone mosty betonowe
  • Wybrane zagadnienia inżynierii drogowo-mostowej
  Prowadzone przedmioty na studiach I i II stopnia na kierunku architektura
  • Inwentaryzacja architektoniczna
  • Instalacje i technologie budowlane
  • Systemy informacji przestrzennej
  • Projekt specjalistyczny II - Ochrona środowiska
  • Podstawy ergonomii i BHP
  • Projekt specjalistyczny I - Technologia budownictwa ogólnego
  • Projekt specjalistyczny II - Wyposażenie techniczne budynków
  • Instalacje budowlane
  • Bezpieczeństwo i higiena pracy
  • Organizacja i ekonomika procesu inwestycyjnego
  • Prawo budowlane
  • Forma i konstrukcja w architekturze mostów
  • Mechanika budowli III
  • Projekt specjalistyczny II - Zagadnienia komunikacyjne
  • Przedmiot fakultatywny II – Komunikacja
  • Ustroje konstrukcyjne w architekturze
  Studia podyplomowe