Katedra Dróg i Mostów

ul. Katowicka 48
45-061 Opole
Tel: +48 77 449 8588
e-mail: kdim@po.opole.pl

  Kierownik Katedry

  Pracownicy

  Sekretariat Katedry  Katedra prowadzi działalność naukowo - dydaktyczną w zakresie:
  • projektowania, budowy i utrzymania dróg,
  • zagadnień geotechniki w budownictwie drogowym i mostowym,
  • analizy statycznej i dynamicznej konstrukcji mostowych,
  • kształtowania i wymiarowania obiektów mostowych, w tym podpór mostowych,
  • technologii budowy i utrzymania mostów,
  • wzmocnienia i renowacji mostów, w tym mostów zabytkowych,
  • możliwości zastosowania kompozytów GFRP w obiektach mostowych,
  • ochrony środowiska przed hałasem.

  Zakres zainteresowań naukowych pracowników katedry:
  • problemy projektowania, wykonawstwa i eksploatacji złożonych konstrukcji stalowych, żelbetowych i zespolonych, monitorowanie stanu technicznego konstrukcji budowlanych, w tym konstrukcji mostowych (Jan Bujnak)
  • dynamika konstrukcji budowlanych wraz z elementami inżynierii wiatrowej, zastosowanie techniki satelitarnej GPS do badania charakterystyk dynamicznych i monitorowania przemieszczeń quasi-statycznych i dynamicznych dużych konstrukcji budowlanych (dr hab. inż. Piotr GÓRSKI)
  • analiza i badania w zakresie statycznym i dynamicznym obiektów mostowych, problematyka renowacji mostów, zagadnienia eksploatacji stalowych mostów kolejowych (dr inż. Przemysław JAKIEL)
  • problemy projektowania, wykonawstwa i eksploatacji dróg, analiza stateczności nasypów i skarp (dr inż. Wojciech KOZŁOWSKI)
  • badania i analizy, związane z ochroną środowiska przed hałasem, bezpieczeństwo użytkowników obiektów mostowych, nowe technologie materiałowe, zastosowanie materiałów kompozytowych w obiektach mostowych (dr inż. Beata STANKIEWICZ)
  • problemy redystrybucji sił wewnętrznych w konstrukcjach mostowych, zagadnienia eksploatacji mostów tymczasowych (Karolina Drozdowska)
  • problemy wzmacniania i renowacji konstrukcji obiektów mostowych, zagadnienia organizacji przejazdów ponadgabarytowych na drogach publicznych (mgr inż. Monika NAPIERAJ)
  • zagadnienia aerodynamiki oblodzonych cięgien mostów podwieszonych, problematyka projektowania obiektów komunikacyjnych (dr inż. Marcin TATARA)

  Katedra prowadzi działalność usługową i ekspertyzową w zakresie:
  • projektowania i modernizacji układów komunikacyjnych na terenach zurbanizowanych,
  • projektów nowych konstrukcji obiektów mostowych,
  • oceny stanu technicznego mostów,
  • badań pod próbnym i eksploatacyjnym obciążeniem obiektów mostowych drogowych i kolejowych,
  • opracowania sposobów wzmocnienia i renowacji obiektów mostowych, w tym mostów zabytkowych,
  • monitoringu konstrukcji mostowych,
  • ekspertyz, opinii technicznych, konsultacji i nadzorów autorskich przy realizacjach budowli mostowych,
  • badań i analiz związanych z ochroną środowiska przed hałasem.

  Pracownicy katedry odbywali staże naukowe, wygłaszali referaty na krajowych i zagranicznych konferencjach oraz brali udział w wyjazdach nauczycieli akademickich w ramach programu Socrates Erasmus (Słowacja, Hiszpania, Szkocja, Dania i Niemcy).